คณะกรรมการสถานศึกษา

พระมหาสมนึก สถาพรเศรณี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายวินัย โภคทรัพย์
กรรมการด้านพัฒนาสังคม และชุมชน

ร.อ. อภิวัฒน์ ศรน้อย
กรรมการด้านการเมืองการปกครอง

ร.อ.คมธัช กิจนาวา
กรรมการด้านความมั่นคง

นางสิริรัตน์ เกษประทุม
กรรมการด้านวิทยาศาสตร์

นางวรรณี ปริดิพันธ์
กรรมการด้านสาธารณสุข

นางสาวมุกดา ธารากิจ
กรรมการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายนาวี แก้วประไพ
กรรมการและเลขานุการ