ทำเนียบบุคลากร

นายนาวี แก้วประไพ
ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต

นางสาวปัทมา ถิ่นระหา
ครู / หน.กลุ่มอำนวยการ / งานแผน / งานการเงิน

นายกรวิชญ์ เมืองแก้ว
ครูกศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงถนนนครไชยศรี / หน.งานต่อเนื่อง

นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ
ครูกศน.ตำบล หัวหน้างานอำนวยการ / งานพัสดุ

นางสาวพรพิมล เสาเปรีย
ครูกศน.ตำบล / หน.งานภาคีเครือข่าย / นายทะเบียน

นางสาวยุพาวรรณ แก้วดวงตา
ครูกศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงดุสิต / งานนิเทศ / งานประกันคุณภาพ

นางสาวจิตต์ชนก โลศิริ
ครู กศน.ตำบล

นางสาวโชติรส วงศาสนธิ์
ครู กศน.ตำบล

นายณรงค์รัตน์ โลศิริ
ครู กศน.ตำบล

นายธนภัทร ศิริวรรณ
ครู กศน.ตำบล

นายจำรัส สวาสโพธิ์กลาง
ครู ศรช.

นายอัมรินทร์ พ่อค้าช้าง
ครู ศรช.

นางสาววรัปสร แก้ววงษา
ครู ศรช.

นางสาวประภัสสร วัฒนา
ครู ศรช.

นางสาวณัฐกัลญาณี เพ็ชรนิล
ครูศรช.

นายอมรเเกียรติ เครือศรี
ครู ศรช.

นางสาวสุทัตตา ระวิวงศ์
ครู ศรช

นายสราวุธ อานนท์วัฒนา
จนท.บริหารงานทั่วไป