ทำเนียบบุคลากร

นายนาวี แก้วประไพ
ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต

นางสาวปัทมา ถิ่นระหา
ครูผู้ช่วย / หน.กลุ่มอำนวยการ / งานแผน / งานการเงิน

นายกรวิชญ์ เมืองแก้ว
ครูกศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงถนนนครไชยศรี / หน.งานต่อเนื่อง

นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ
ครูกศน.ตำบล หัวหน้างานอำนวยการ / งานพัสดุ

นางสาวอรอนงค์ สำนักโนน
ครู กศน.ตำบล / หน.กลุ่มงานจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน / งานเทียบระดับ

นายกชกร ผลผลา
ครูกศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงสวนจิตรลดา / งานอัธยาศัย

นางสาวเจนจิรา แผนสง่า
ครู กศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงวชิรพยาบาล / งานบุคลากร / งานยุวกาชาด

นางสาวพรพิมล เสาเปรีย
ครูกศน.ตำบล / หน.งานภาคีเครือข่าย / นายทะเบียน

นางสาวยุพาวรรณ แก้วดวงตา
ครูกศน.ตำบล / หน.กศน.แขวงดุสิต / งานนิเทศ / งานประกันคุณภาพ

นายจำรัส สวาสโพธิ์กลาง
ครู ศรช.

นายอัมรินทร์ พ่อค้าช้าง
ครู ศรช.

นางสาววรัปสร แก้ววงษา
ครู ศรช.

นางสาวประภัสสร วัฒนา
ครู ศรช.

นางสาวณัฐกัลญาณี เพ็ชรนิล
ครูศรช.

นายอมรเเกียรติ เครือศรี
ครู ศรช.

นายสราวุธ อานนท์วัฒนา
จนท.บริหารงานทั่วไป