ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศรช.กองพลที่ ๑ รอ. (อ่าน 18) 18 พ.ค. 66
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศรช.กรมการทหารสื่อสาร (อ่าน 16) 18 พ.ค. 66
ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสราวุธ อานนท์วัฒนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 15) 18 พ.ค. 66
กศน.แขวงสวนจิตรลดา และ กศน.แขวงดุสิต ดำเนินการเดินรณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆของเขตดุสิต ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (อ่าน 19) 18 พ.ค. 66
นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 15) 18 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับ นายพิเชษฐ์ เสือเฒ่า ผู้อำนวยการ กศน.เขตห้วยขวาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตวังทองหลาง และคณะบุคลากร กศน.เขตวังทองหลาง สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 13) 18 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขยายวันรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 15) 18 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพแม่บ้านการโรงเรียน หลักสูตร ๕๔ ชั่วโมง (อ่าน 13) 18 พ.ค. 66
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF) ขอเชิญเข้าร่วมรับชมดนตรีระดับโลก การแสดงวัฒนธรรม และฟังการบรรยายโลกของจิตใจในงาน "Culture Concert" (อ่าน 18) 18 พ.ค. 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรครู ครูประจำกลุ่ม นายทหารประสานงาน ด้านการจัดทำแผนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (อ่าน 11) 18 พ.ค. 66
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน (อ่าน 14) 18 พ.ค. 66
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผรการสอนแบบบูรณาการ โดยมีบุคลากร กศน.เขตดินแดง (อ่าน 20) 18 พ.ค. 66
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (อ่าน 24) 02 พ.ค. 66
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ (อ่าน 20) 26 เม.ย. 66
บุคลากร กศน.ตำบล กศน.เขตดุสิต เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (อ่าน 21) 26 เม.ย. 66
ผู้ช่วยวิทยากร สอบสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (อ่าน 30) 26 เม.ย. 66
ร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย เนื่องในวันสงกานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว (อ่าน 22) 25 เม.ย. 66
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (อ่าน 30) 25 เม.ย. 66
บริจาคโลหิตในโครงการ "โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต กศน.เขตดุสิต“ (อ่าน 21) 25 เม.ย. 66
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อ่าน 22) 25 เม.ย. 66
กิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 21) 25 เม.ย. 66
สืบสานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 40) 25 เม.ย. 66
ร่วมกิจกรรม "สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" (อ่าน 21) 25 เม.ย. 66
เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ณ วัดสุคันธาราม (อ่าน 20) 25 เม.ย. 66
มอบเกียรติบัตร "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕" แก่นักศึกษา ศรช.ม.พัน ๓ ม.๑ รอ. (อ่าน 22) 25 เม.ย. 66
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (อ่าน 25) 25 เม.ย. 66
โครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานการเลือกตั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง (อ่าน 23) 25 เม.ย. 66
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.กทม.และสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 26) 25 เม.ย. 66
กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 26) 25 เม.ย. 66
รับสมัครนักศึกษา (อ่าน 35) 25 เม.ย. 66