คณะผู้บริหาร

นายนาวี แก้วประไพ
ผอ.กศน.เขตดุสิต

นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรอนงค์ สำนักโนน
หัวหน้ากลุ่มงานจัดและส่งเสริมการศึกษา

นายกรวิชญ์ เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ