ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ
ปรัชญา

เข้มแข็งทีมงาน     ประสานชุมชน      พัฒนาคน            สู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์
มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์


มีคุณธรรม เลิศล้ำความพอเพียง

พันธกิจ


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ารวมถึงประชาชนชาวไทยทุกระดับสามารถให้พัฒนาตนเองยกระดับอาชีพ ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา มุ่งการบริการที่รวดเร็ว เปี่ยมคุณภาพ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างแท้จริงประกอบด้วย

๑.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

๑.๑  การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ)

๑.๒  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๓  การประเมินเทียบระดับการศึกษา

๑.๔ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (พัฒนาอาชีพ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน)

๑.๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๖  โครงการพิเศษตามพระราชดำริ

  ๒.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและพัฒนาสมรรถนะของประชาชน ชุมชน   ด้านอาชีพ

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๔.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

๕.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ