หลักสูตร กศน
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความรู้เกียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง สำนักงาน กศน.กทม. วันที่ 2-4 ตลุาคม 2559