ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา


ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
ที่อยู่ :  เลขที่ 2/3  ใกล้สี่แยกบางกระบือ  ถนนอำนวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี    
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ :   02-241-5945 
โทรสาร  :    02-241-5944
E-mail  :   dusit@bkk.nfe.go.th
สังกัด  :  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต เดิมชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  เพื่อบริการการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ลงวันที่ 17  เมษายน 2540 โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ประกาศจัดตั้ง  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต  มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 3 ร้านค้าสวัสดิการกลางกองทัพบก ถนนพระรามหก  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 5  เมษายน  2542  ได้ย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนสุโขทัย   ถนนสุโขทัย  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  และเดือนธันวาคม 2543  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ได้ย้ายมาอยู่ที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เลขที่ 299 ชั้นที่ 1 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนราชสีมา  แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 ตุลาคม  2547  ศูนย์บริการการศึกษานอโรงเรียนเขตดุสิต  ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ที่ เลขที่ 2/3 สี่แยกบางกระบือ ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จนกระทั่งปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551 ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่  เพราะจากการสำรวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต พบว่าประชาชนในเขตดุสิตส่วนใหญ่ที่จัดตั้งชุมชนในพื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี ซึ่งมีจำนวนชุมชนถึง 44 ชุมชน ซึ่งแบ่งเป็นชุมชนของหน่วยทหารส่วนหนึ่งได้แก่ ชุมชนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเกียกกาย ชุมชนยานเกราะ ชุมชนทหารรักษาวัง  ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์  ชุมชนปืน 1  เป็นต้น 
อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : ในปี  2532  กรุงเทพมหานคร  เห็นว่าเขตดุสิตเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงเสนอแยกแขวงบางซื่อออกจากเขตดุสิตและตั้งเป็นเขตบางซื่อ  ทำให้ปัจจุบันเขตดุสิตมี  5  แขวง  และมีเนื้อที่  10.66  ตารางกิโลเมตร เขตดุสิตตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร  มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตบางซื่อ  มีคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  เขตพญาไทและเขตราชเทวี มีทางรถไฟสายเหนือเป็น                                                                                   เส้นแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับ  เขตปทุมวัน  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  และเขตพระนคร                                                                                 มีคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตบางพลัด  มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้น                                                 แบ่งเขตแดน

สภาพของชุมชน  :  เขตดุสิต  เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังดุสิต  เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตเป็นเขตพระราชฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรมและศิลปะมากมาย  ดังคำขวัญที่ว่า

                             เขตพระราชฐาน           ตระการตาหมู่พระตำหนัก

                   ศักดิ์สิทธิ์ พระปิยะ                  วัดเบญจเลื่องลือนาม

                   สง่างามรัฐสภา                      ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบ

                   เพียบพร้อมคุณธรรม                ดุจสวรรค์ชั้นดุสิต

เขตดุสิต มีจำนวนชุมชนทั้งหมด  44  ชุมชน  จำนวน  9,094 ครัวเรือน  ประชากร  114,488 คน  ชาย 59,599 คน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานมีพระราชวังและโบราณสถานที่สำคัญ หลายแห่ง เช่น พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังศุโขทัย   พระราชวังดุสิต  วังจันทรเกษม วังปารุสกวัน พระราชวังสวนสุนันทา วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต  พระตำหนักสวนกุหลาบ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่าวาสุกรี  พระที่นั่งนงคราญ วังสวนสุนันทา   พระบรมรูปทรงม้า  สะพานมัฆวานรังสรรค์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หน่วยทหารรักษาพระองค์ เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังมีหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง เช่น  รัฐสภา  ทำเนียบรัฐบาล หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น  ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตดุสิตจึงอาศัยอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี  ประกอบอาชีพรับราชการทหาร  ข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ  ค้าขาย และบริษัท  ห้างร้านขนาดเล็ก  ขนาดกลาง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครัวเรือน