ม.ปลาย
ม.ปลาย

หนังสือเรียน กศน.ม.ปลาย

ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001 
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 31001 
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003
สาระการพัฒนาสังคม

 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการเงินเพื่อชีวิต รวมทุกระดับ
ที่ รายวิชา ชื่อสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1 การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม) สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น) สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
3 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย) สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
4 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
5 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่
6 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม คลิกที่นี่