ม.ต้น
ม.ต้น
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 21003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 21001 
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
สาระการพัฒนาสังคม
 
 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
 
 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการเงินเพื่อชีวิต รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
 
 
สำรอง
 1  การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 3 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 4
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
 สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 5
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 6
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
 สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 7  วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ   คลิกที่นี้ 
 

ม.ต้น
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 
สาระทักษะการเรียนรู้
2
คณิตศาสตร์ พค 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
3
ภาษาไทย พท 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
4
วิทยาศาสตร์ พว 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
5
ภาษาอังกฤษ พต 21001
สาระความรู้พื้นฐาน
6
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 
สาระการประกอบอาชีพ
7
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 
สาระการประกอบอาชีพ
8
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
สาระการประกอบอาชีพ
9
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
10
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
11
ศิลปศึกษา ทช 21003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
12
สังคมศึกษา สค 21001 
สาระการพัฒนาสังคม
13
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 
สาระการพัฒนาสังคม
14
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
สาระการพัฒนาสังคม
 
 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
2
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
3
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 (ประถม)
สาระความรู้พื้นฐาน
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 (ม.ต้น)
สาระความรู้พื้นฐาน
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 (ม.ปลาย)
สาระความรู้พื้นฐาน
 
 
รายวิชาเลือกบังคับ วิชาการเงินเพื่อชีวิต รวมทุกระดับ
ที่
รายวิชา
ชื่อสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
1
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
2
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
3
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
4
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
สาระการพัฒนาสังคม
5
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม
6
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
สาระการพัฒนาสังคม
 
 
สำรอง
 1  การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 3 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)  สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 4
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ประถม)
 สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 5
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ม.ต้น)
สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 6
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ม.ปลาย)
 สาระการพัฒนาสังคม  คลิกที่นี่
 7  วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ   คลิกที่นี้