ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 62 อนุมัติจบหลักสูตร
30 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2561
ครูผู้สอน
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ตามหน่วย ศรช. ครูผู้สอน
11 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ทุกหน่วย ศรช.
ทุกหน่วย ครูผู้สอน
01 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 ติวเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ทุกหน่วยการเรียน ครูผู้สอน
22 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 ครูส่งคะแนน รต.รย.
ครูผู้สอน
11 ก.พ. 62 ถึง 20 ก.พ. 62 นักศึกษานำเสนอโครงงาน
10 ก.พ. 62 สอบ N-net
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ครูผู้สอน
01 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
01 ก.พ. 62 ถึง 09 ก.พ. 62 ติวเข้มก่อนสอบ N-net
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ครูผู้สอน
07 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
พลเรือน ระดับม.ต้น และม.ปลาย ครูผู้สอน
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
นักศึกษาทหารแยกสอบตามหน่วย ครูผู้สอน
01 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 กิจกรรมค่ายลูกเสือนักศึกษา
14 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เอกมัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ รังสิต ครู กรวิชญ์ เมืองแก้ว
14 ธ.ค. 61 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ศรช. ปตอ. ครูอุไรวรรณ อุดมฉวี
09 ธ.ค. 61 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พลเรือน)
02 ธ.ค. 61 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
วัดสามพระยาวรวิหาร
28 พ.ย. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 อบรมพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่าย
จ.ราชบุรี
07 พ.ย. 61 รับสมัครนักศึกษาทหารใหม่
ศรช.ม.1 พัน3 รอ. รับสมัครทหารใหม่กองประจำการ แขวงสี่แยกมหานาค
06 พ.ย. 61 หน่วย ม.พัน 3 ม. 1 รอ. รับสมัคนักศึกษา เวลา 18.30 น.
แต่งกายสุภาพ หน่วย ม.พัน 3 ม.1 รอ. ครูจำรัส สวาสโพธิ์กลาง
04 พ.ย. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน
วันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า 
สถานที่ วิทยาลัยวิมลศรีย่าน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

แต่งกายใส่ชุดนักศึกษา เสื้อขาว กางเกงสแล็ค
01 พ.ย. 61 ถึง 03 พ.ย. 61 รับสมัครนักศึกษาทหารใหม่
ป.1 พัน1 รอ. แขวงถนนนครไชยศรี
30 ต.ค. 61 รับมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตร
ศรช.ม.1 พัน 3 รอ แขวงสี่แยกมหานาค
01 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเก่า
สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะสมัครเรียนใหม่ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิเดิม 2 ใบ
4.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 4 ใบ  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.อื่นๆ (ถ้ามี)
13 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ ณ ห้องประชุม กศน.เขตดุสิต ชั้น 3
11 พ.ค. 61 รับสมัคร/ปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.ขส.ทบ.
10 พ.ค. 61 รับสมัคร/ปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.รักษาวัง / มทบ.11 /ปตอ.
07 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 อบรมพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา
เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
06 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษา พลเรือน ที่วิทยาลัยวิมลสี่ย่าน
04 พ.ค. 61 รับสมัคร/ปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.พระดาบส
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบปลายภาค 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

แต่ละหน่วย แต่งกายให้ถูกระเบียบ กศน.เขตดุสิต
16 ก.พ. 61 ถึง 18 ก.พ. 61 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัดเขานกกระจิบ ต.น้ำพุ จ.ราชบุรี
สถานที่ : วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี การแต่งกาย:แต่งการชุดขาว ข้อห้าม : ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด อาวุธอันตรายทุกชนิด ไปค่ายหากพบจะส่งกลับทันที กศน.แขวงวชิรพยาบาล
11 ก.พ. 61 สอบ N-Net
สอบ n-net
วิมลสี่ย่าน แต่งกายให้เรียบร้อย กส.